PHÂN TÍCH VÀ TỔNG HỢP CÁC Ý KIẾN CỦA GIÁO DÂN GX LONG BÌNH

PHÂN TÍCH VÀ TỔNG HỢP CÁC Ý KIẾN CỦA GIÁO DÂN GX LONG BÌNH

1. VỀ MỤC VỤ:


1.1 Quý OBAC muốn Thánh lễ được cử hành vào ban sáng hay ban chiều ngày thường? Hay cử hành cả 2 buổi:
 Sáng, lúc 4g45’ - Tổng cộng :161/180 =ð 89%
 Chiều, lúc - Tổng cộng : 10/180 = 05.5%ð
 Cả 2 - Tổng cộng : 8/180 =ð 4.4%


1.2 Quý OBAC muốn Thánh lễ ngày Chủ nhật diễn ra khoảng bao lâu (không kể thời gian đọc kinh) ?
 50 phút - Tổng cộng : 135/180 = 75%ð
 60 phútð - Tổng cộng : 30 /180 = 16%
 75 phút - Tổng cộng : 05/180 = 2,7%ð


1.3 Quý OBAC muốn Thánh lễ ngày thường diễn ra khoảng bao lâu (không kể thời gian đọc kinh) ?
 35 phút : - Tổng cộng : 64/180 = 35%ð
 40 phút - Tổng cộng :ð 64/180 = 35%
 45 phút - Tổng cộng : 29/180 = 16%ð
1.4 Quý OBAC mong muốn các em được rửa tội ngày nào trong tháng, ?
 7g00’ sáng thứ Bẩy đầu tháng :ð Tổng cộng : 90/180 = 50%
 7g00’ sáng Chủ nhật đầu tháng : Tổng cộng :ð 75/180 = 41,66%


1.5 Quý OBAC muốn được lãnh Bí Tích Giải Tội hằng ngày hay vào các dịp Mùa vọng, Mùa chay hoặc cả ba trường hợp:
 Hằng ngày - Tổng cộngð : 93/180 = 51,66%
 Vào Mùa vọng, Mùa chay - Tổng cộng : 64/180 = 35,55%ð
 Khi cần - Tổng cộng : 46/180 = 25,55%ð


1.6 Các trẻ em nên được cho xưng tội mấy tháng một lần?
 2 tháng một lần - Tổng cộng : 95/180 = 52,77%ð
 3ð tháng một lần - Tổng cộng : 55/180 = 30,55%
 4 tháng một lần - Tổng cộng :ð 17/180 = 09,4 %

1.7 Theo chương trình chung của các Giáo phận, trẻ em muốn được Xưng tội và Rước lễ lần đầu cần phải học Giáo lý từ 2 đến 3 năm để các em lãnh nhận các Bí Tích một cách có ý thức và xứng đáng.
Quý OBAC muốn lớp Giáo lý Xưng tội Rước lễ học hằng tuần hay học mỗi năm 1 khóa 3 tháng trong kỳ hè cho hết chương trình.
 Khóa Giáo lý học hằng tuần - Tổng cộng : 87/180 =ð 48,33%
 Khóa Giáo lý học 3 tháng kỳ hè. - Tổng cộng : 95/180 = 52,77%ð


1.8 Quý OBAC muốn chương trình GL Thêm Sức 3 năm, trong đó các khóa học GL Thêm Sức diễn ra hằng tuần hay trong kỳ hè.
 Khóa GL Thêm Sức học hằng tuần - Tổngð cộng : 74/180 = 41,11%
 Khóa GL Thêm Sức học vào 3 tháng hè - Tổngð cộng : 105/180 = 58,33%


1.9 Trừ trường hợp nguy tử, cần chịu phép Xức dầu ngay, quý OBAC muốn những người già yếu, đau bệnh, một năm được chịu phép Xức dầu tập thể tại nhà thờ mấy lần?
 1 lần trong một năm - Tổng cộng : 86/180 =ð 47,77%
 2 lần trong một năm - Tổng cộng : 85/180 = 47,22%ð


1.10 Theo Giáo luật các Cha sở có bổn phận dạy Giáo lý hôn nhân cho những người sắp lãnh nhận Bí tích Hôn Phối, để họ hiểu biết về mục đích của Hôn nhân và những bổn phận vợ chồng phải chu toàn, cùng những ơn ích do Bí Tích này.
Quý OBAC muốn Giáo xứ tổ chức lớp Giáo lý hôn nhân mỗi năm mấy khóa, mỗi khóa kéo dài từ 2 tới 3 tháng ?
 Mỗi năm 1 khóa - Tổng cộng : 152/180 = 84,44%ð
 Mỗi năm 2 khóað - Tổng cộng : 16/180 = 08,88%


1.11 “Không nên ném của Thánh cho…” Lời Chúa cảnh cáo chúng ta phải dạy cho các dự tòng hiểu biết và tin yêu đạo trước khi cho họ chịu các Bí Tích nhập đạo.
Quý OBAC muốn Giáo xứ tổ chức Giáo lý Dự tòng mỗi năm mấy khóa, mỗi khóa kéo dài từ 3 tới 6 tháng ?
 Mỗi năm 1 khóa -ð Tổng cộng : 131/180 = 72,77%
 Mỗi năm 2 khóa - Tổng cộng : 31/180 =ð 17,22%


1.12 Sau công đồng Vatican 2, vai trò giáo dân tham gia, cộng tác với các chủ chăn được đề cao. Vì thế, những gì giáo dân có thể làm được, chủ chăn nên trao cho họ làm. Trong chiều hướng đó, quý OBAC có muốn việc cử hành các á bí tích như làm phép xác, quan tài, áo tang nên được trao cho quý chức đương nhiệm trong khu không?
 Nên trao làm á bí tích - Tổng cộng : 48/180 =ð 26,66%
 Không nên trao làm á bí tích - Tổng cộng : 107/180 = 59,44%ð


1.13 Các việc hành chánh, văn phòng là những việc giáo dân có thể tham gia và làm. Quý OBAC nghĩ có nên trao cho quý chức hay giáo dân không?
 Nên trao cho họð - Tổng cộng : 107/180 = 59,44%
 Không nên trao cho họ - Tổng cộng : 48/180ð = 26,66%


1.14 Vai trò Quý Dì trong Giáo xứ là cộng tác với Cha xứ trong việc mục vụ như dạy Giáo lý, coi Ca đoàn, coi thiếu nhi, săn sóc đồ lễ, bàn thờ, trưng hoa, tập diễn nguyện … Quý OBAC nghĩ có nên xin Quý Dì dòng nào đó về giúp giáo xứ không?
 Nên xin - Tổng cộng : 138/180 = 76,66%ð
 Không nên xinð Quý Dì vì Gx không có khả năng lo cho quý Dì. - Tổng cộng : 02/180 = 01,11%


1.15. Là mục tử đứng đầu Giáo xứ, quý OBAC muốn Cha xứ nên đi thăm gia đình giáo dân bao nhiêu lần trong năm.
 Ít nhất 1 lần trong năm - Tổng cộngð : 101/180 = 56,11%
 Thăm giao dân khi có dịp - Tổng cộng : 70/180 =ð 38,88

1.16 Các Linh mục không được khuyến khích dự các bữa cơm trong dịp Ma Chay.
Quý OBAC muốn quý Cha tham dự các bữa cơm Giỗ trọng thể, hoặc tiệc cưới không?
 Các Linh mục nên tham dự - Tổng cộng : 167/180 = 92,77%ð
ð Các Linh mục không nên tham dự : - Tổng cộng : 02/180 = 01,11%


2. VỀ SINH HOẠT CÁC GIỚI CÁC HỘI ÐOÀN:


2.1 Hiện tại trong các Giáo xứ đều có các Giới tiêu biểu như Giới Gia trưởng, Giới Hiền Mẫu, Giới Trẻ, Giới Thiếu Nhi, Hội Mục Vụ Giáo xứ, Các Ca Ðoàn … Ngoài ra còn có các Hội đoàn khác. Quý OBAC có muốn Giáo xứ có thêm các Hội đoàn không?
 Có - Tổng cộng : 86/180 = 47,77%ð
ð Không - Tổng cộng : 62/180 = 34,44%


2.2 Vì sao nên có thêm hội đoàn? ………………………………………………………………………………………………………………
Vì sao không nên có thêm hội đoàn? ……………………………………………………………………………………………………….
2.3 Quý OBAC nghĩ có nên thêm các sinh hoạt cho các giới, hội đoàn không?
 Nên - Tổng cộng : 85/180 = 47,22%ð
 Ðủ rồi - Tổng cộng : 61/180 = 33,88%ð


3. VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC GIÁO XỨ: Hội Ðồng Mục Vụ Giáo Xứ


3.1 Qúy OBAC muốn cơ cấu tổ chức Giáo Xứ theo tập tục xưa hay tuân theo quy chế Hội Ðồng Mục Vụ Giáo Xứ của Giáo Phận Long Xuyên do Ðức Giám Mục ban hành năm 2007?
 Tuân theo tập tục cũ - Tổng cộng : 24/180 =ð 13,33%
 Tuân theo quy chế HÐMVGX của Giáo Phận Long Xuyên.:ð
- Tổng cộng : 135/180 = 75%


4. VỀ CÔNG TÁC SỬA CHỮA – XÂY DỰNG GIÁO XỨ:


4.1 Con người là trung tâm, là đối tượng để chúng ta phục vụ. Quý OBAC muốn Cha Xứ cùng với Hội Ðồng Mục Vụ Giáo xứ làm gì cho giáo họ, giáo xứ? Muốn các Ngài :
 Tiếpð giúp đổ bêton xong đoạn đường thuộc các gia đình còn lại.
- Tổng cộng : 105/180 = 58,33%
 Ðể các gia đình có đường chưa đổ bêton tự lo - Tổng cộng :ð 34/180 = 18,88%:
 Cùng Giáo Xứ đóng trần nhðà thờ - Tổng cộng : 76/180 = 42,22%
 Cùng Giáo Xứ lót nệm bàn quỳ. - Tổng cộng : 119/180 = 66,11%ð
ð Cùng Giáo Xứ xây dựng nhà thờ mới. - Tổng cộng : 35/180 = 19,44%
* Kinh phí từ đâu?
 Do vận động - Tổng cộng : 97/180 = 53,88ð
 Do đóng góp 1 phần -ð Tổng cộng : 97/180 = 43,88%
 Do bổ bán - Tổng cộng : 22/180 = 12,22%ð


4.2 Quý OBAC muốn Cha Xứ cùng Hội Ðồng Mục Vụ Giáo xứ làm những gì cho Giáo xứ Long Bình về mặt tâm linh, cũng như vật chất? Xin viết ngắn gọn.


5. VỀ CÔNG TÁC BÁC ÁI XÃ HỘI:


5.1 Giáo Xứ nào cũng có 1 số gia đình nghèo Quý OBAC muốn họ được giúp gì?
 Nhà tình thương - Tổng cộng : 21/180 = 11,66%ð
 Hỗ trợ họcð bổng - Tổng cộng : 73/180 = 40,55%
 Cứu trợ theo thời vụ - Tổng cộng :ð 89/180 = 49,44%