Danh sách HĐGX Long Bình

Danh sách Hội Ðồng Mục Vụ Giáo Xứ khóa 16 :


 Ban Hành Giáo hay Ban Thường Vụ:


1. Ông Fx Trần Văn Khoan, chánh trương.


2. Ông Fx Nguyễn Kim Tân, phó trương nội vụ, đặc trách Giáo họ Thiện Dưỡng.


3. Ông Fx Nguyễn Việt Anh, phó trương ngoại vụ.


4. Ông Antôn Trần Xuân Vinh, phó trương kiêm thư ký.


5. Ông Giuse Trần Văn Ninh, phó trương kiêm thủ quỹ.
 

Ban trị sự khu:


- Khu Mông Triệu :

1. Ông GB Nguyễn Hữu Tâm, trưởng khu.
2. Ông Phêrô Phạm Văn Tự, phó khu.


- Khu Giuse Lao Ðộng :


1. Ông Gioan Nguyễn Văn Ðức, trưởng khu.
2. Ông Giuse Lê Văn Bon, phó khu.

- Khu Phêrô :


1. Ông Giuse Lại Văn Bảo, trưởng khu.
2. Ông Giuse Nguyễn Văn Cư, phó khu.
3. Ông Giuse Phạm Công Ðịnh, phó khu.
4. Ông Giuse Phạm Bá Nhạ, phó khu.

 

Sau đây là danh sách HÐGX khóa mãn nhiệm, khóa 15 :


 Ban Hành Giáo hay Ban Thường Vụ :


1. Ông Phaolô Nguyễn Quang Ðại, Chánh trương.
2. Ông GB Trần Ðình Chiến, Phó trương Nội Vụ.
3. Ông Phaolô Nguyễn Ðăng Quang, phó trương Ngoại Vụ, Thư Ký.
4. Ông Giuse Nguyễn Văn Thiện, phó trương, kiêm trùm chánh Họ Thiện Dưỡng.
5. Ông Antôn Ðỗ Văn Thành, phó trương, kiêm trùm chánh Họ Long Bình.

 Ban trùm họ hay Ban trị sự khu :


1. Ông Phêrô Nguyễn Ngọc Hương, trùm phó họ Long Bình.
2. Ông Phêrô Nguyễn Hùng Cường, thủ quỹ họ Long Bình.
3. Ông Phaolô Nguyễn Ðức Long, thư ký họ Long Bình.
4. Ông Giuse Phạm Ngọc Tiến, trùm phó phụ trách ruộng đất họ Long Bình.
5. Ông Giuse Nguyễn Thái Long, thư ký họ Thiện Dương.
6. Ông Phêrô Phạm Minh Văn, trùm phó, ngoại vụ họ Thiện Dưỡng.
7. Ông Micae Trần Vinh Quang (Sơn), trùm phó, đặc trách phụng vụ họ Thiện Dưỡng.

Lưu ý : Sau khi tham khảo ý kiến Cha xứ mới, đã chia Giáo xứ Long Bình ra 3 khu. Mỗi khu đều có tên Thánh Bổn Mạng, có quỹ khu riêng. Ban Hành Giáo coi sóc ruộng vườn và giữ quỹ của Giáo xứ và Giáo họ. Ban Hành Giáo không kiêm nhiệm trùm Chánh hay Trưởng khu nữa.


Giuse Bình Long