Danh Sách Ân Nhân Tại Các Quốc Gia Khác

1

Mr & Mrs

Charlie Bittar

NSW Australia

2

Ông Bà Phạm Văn

Cường

QLD, Australia

3

Ô.B

Inh

Canada.

4

Ô.B Trùm Hoàng Văn

Minh

Den Mark

5

OB Phạm Văn

Thuỵ

Downsview, Ont, Canada.

6

Ông bà Trần Quốc

Toản

Toronto, Canada

7

Ông bà Triệu Hoàng

Vân

Adelaide, Australia